Obsah

VODOVOD

Typ: ostatní
VODOVOD 1Další fáze návrhu vodovodu naší obce a přípravy projektové dokumentace hotová...

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám oznámit, že jsme se dostali do další fáze návrhu vodovodu naší obce a přípravy projektové dokumentace. V tuto chvíli máme od zpracovatele projektové dokumentace k dispozici návrh technického řešení umístění páteřních tras vodovodů. Trasy vodovodů jsou navrženy umístit s ohledem na výškové a prostorové uspořádání terénu a nemovitostí, stávajících inženýrských sítí a v neposlední řadě i s ohledem na maximální využití obecních pozemků. Řešení zásobení obce spočívá v napojení obce na veřejný vodovod Slušovice v ul. Školní ve Slušovicích. Je navrženo obec zásobovat ve dvou tlakových pásmech. První dolní tlakové pásmo (DTP) je dáno přerušovací komorou umístěnou v obci Veselá (cca 336 m n.m.). DTP bude zásobit níže položené nemovitosti obce. Výše položené nemovitosti budou zásobeny z horního tlakového pásma (HTP). HTP bude dáno tlakem vytvořeným automatickou tlakovou stanicí navrženou umístit cca ve středu obce na okraji DTP. Na našich webových stránkách jsou k dispozici náhledy situací ve formátech *.pdf.    Najdete je  zde: urad-obce/vodovod/

Z uvedeného odkazu je možné si situace stáhnout a prohlédnout. Pro spoluobčany, kteří uvítají náhled výkresové dokumentace v tištěné podobě, je možné si situace prohlédnout na obecním úřadě na základě předem dohodnuté schůzky. V případě jakýchkoliv technických dotazů stran vodovodu, níže uvádíme kontakt na zpracovatele projektové dokumentace:

Ing. Kohoutek Lukáš
+420 603 488 880
kohoutek@aquadrop.cz

AQUADROP, s.r.o.
Třída T. Bati 399, Zlín 76302

Zpracovatel projektové bude reagovat na Vaše připomínky a poznámky. Zváží optimální řešení, jeho proveditelnost a zapracuje pod dohodě s vedením obce do finální podoby.

Aby bylo možné postoupit do další fáze projektové dokumentace, je třeba zajistit souhlasy majitelů pozemků zasažených stavbou  plánovaným vodovodem. Formálně je souhlas vyjádřen podpisem na výřezu situace, která bude následně požita pro povolovací proces povolení umístění stavby (tzv. územní rozhodnutí)  a stavební povolení. Mezi statutárním zástupcem obce a jednotlivými majiteli zasažených pozemků plánovanou stavbou, bude pak sepsána smlouva o tzv. služebnosti (dříve smlouvo věcném břemeni). Vzor smlouvy je k nahlédnutí v tištěné podobě na obecním úřadě.

Vzhledem k epidemiologické situaci čekáme na povolení shromažďování více osob, abychom mohli uspořádat setkání na téma „VODOVOD“ všech občanů, vedení obce a projektantů.

 

                                                                                   Ing. Renata Zábojníková, starostka


Vytvořeno: 15. 4. 2021
Poslední aktualizace: 15. 4. 2021 16:32
Autor: Správce Zábojníková